Mục tiêu của Hội Thiền Tánh Không Ontario là tạo điều kiện thích hợp để các hội viên và thiền sinh tu học Phật pháp và thực hành thiền để đạt được hài hòa thân tâm và phát huy trí tuệ tâm linh

The mission of the Sunyata Buddhist Meditation Association of Ontario is to provide classes in Buddhist studies and Meditation practice to its members and other Zen students in order to achieve inner peace and develop spiritual wisdom

English website: www.sunyatameditation.org

Hai quyển sách mới do Hòa Thượng Thích Thông Triệt biên soạn đã phát hành. Tại Canada, muốn order sách xin email: tanhkhongontario@gmail.com

Thiền Tánh Không do Hòa Thượng Thích Thông Triệt sáng lập.

 
Đường lối của Thiền Tánh Không:

 • Đặt trên nền tảng chứng ngộ của Đức Phật Thích Ca.
 • Kết hợp tinh hoa của ba hệ Thiền Phật Giáo: hệ Thiền Theravada, hệ Thiền Phát Triển và hệ Thiền Tông.
 • Giải thích giáo lý song song với việc thực hành thiền.
 • Đối chiếu với khoa học.
 • Hướng dẫn thêm khí công để hỗ trợ sức khỏe cho thiền sinh.

Chủ trương của Thiền Tánh Không:

 • Hài hòa về thân và tâm, hài hòa với gia đình và xã hội.


 KHÓA TU HỌC TẠI THIỀN VIỆN TRUNG ƯƠNG 2018


 • Ngày truyền thống: chủ nhật 08 tháng 4, 2018.
 • Khóa Giáo thọ Thiền căn bản và tu nghiệp thường niên...
 • Các khóa bổ túc kiến thức Phật học, Khoa học não bộ, Khí công.
 • Khóa Giáo thọ trung cấp I Bát Nhã...

Đọc thêm

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT HÀNG THÁNG 2018

 

tại Chùa Tích Lan, 3133 Cawthra Road, Mississauga, L5X 2X4

 thời gian từ 10:30 am đến 4:30 pm vào những ngày chủ nhật: 

14 Jan; 11 Feb; 11 Mar; 15 Apr; 27 May; 17 Jun; 15 Jul; 19 Aug;

14 Oct ; 11 Nov; 9 Dec, 2018.

Nội dung sinh hoạt gồm có hướng dẫn thực hành tọa thiền, thiền hành, tập khí công, trao đổi kinh nghiệm về thực tập.

Đọc thêm

VĂN - TƯ - TU

 • KHÓA TÂM LÝ HỌC PHẬT GIÁO I do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn, tháng 6 năm 2016. Nội dung gồm có audios, sơ đồ tổng kết, slideshow dàn bài đúc kết theo giáo trình và bài đọc thêm của Hòa Thượng Thích Thông Triệt.
 • TÁNH NGUYÊN TẮC do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như thuyết giảng nhân dịp Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập đạo tràng Toronto, ngày 23 tháng 8 năm 2015.
 • KHAI THÁC NĂNG LƯỢNG PRECUNEUS bằng phương pháp "5 W" và "1 H" do Hòa Thượng Thích Thông Triệt giảng dạy, Ni Sư Thích Nữ Triệt Như đúc kết tại Thiền viện trung ương Perris, California, tháng 2 năm 2015. Slideshows do thiền sinh tóm tắt nội dung bài giảng.
 • GIÁ TRỊ CỦA THIỀN ĐỊNH TRONG PHẬT PHÁP do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng trong Khóa nhập thất chuyên tu định huệ tại Blue Mountains, tháng 9 năm 2013.
 • GIỚI THIỆU VỀ THIỀN TÁNH KHÔNG, THIỀN VÀ SỨC KHỎE CỦA CHÚNG TA, Ni Sư Thích Nữ Triệt Như giảng đại chúng tại Chùa Tích Lan, ngày 14 tháng 9 năm 2013
 •  KHÓA BÁT NHÃ I và II do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như giảng dạy tại đạo tràng Toronto, tháng 9 năm 2014
Bài giảng trong website Tánh Không trung ương

CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC TORONTO NĂM 2018


Ni Sư Thích Nữ Triệt Như thuyết giảng và hướng dẫn thực hành


tại Chùa Tích Lan, từ chủ nhật ngày 02 đến thứ hai ngày 10 tháng 9 năm 2018


1. Từ 'Như Thật' (Yathābhūta) tới 'Như Vậy' (Tathatā)

2. Kinh Kim Cang


Ngày Truyền thống tại Tổ đình Tánh Không, Perris, Riverside, California

08 tháng 4 năm 2018