Khóa Chuyên tu thiền định tổ chức từ ngày 15-9 đến 22-9-2013

 tại Blue Mountains, Ontario

Buổi Thuyết giảng " Thiền và sức khỏe của chúng ta " do Ni Sư

 Thích Nữ Triệt Như hướng dẫn ngày 14-9-2013 tại Toronto

 Lễ Tổng Kết Khóa Thiền căn bản 8, ngày 22-6-2013 tại Toronto,Ontario