Chuyến Hoằng Pháp Tháng 9, 2014 của Ni Sư Triệt Như

Khóa Trung Cấp Bát Nhã I và II


 

Khóa Căn Bản khai giảng ngày 21 tháng 6 năm 2014 do Thầy Thích Không Chiếu hướng dẫn tại Chùa Tích Lan, Mississauga, Ontario

 

Ngày tu học 3 tháng 5 năm 2014, do Ni Sư Triệt Như hướng dẫn tại Chùa Tích Lan, Missisauga, Ontario