Buổi phỏng vấn tại Đài Truyền Hình SBTN Houston với Tiến Sĩ Michael Erb và Ni Sư Triệt Như về cuộc nghiên cứu não bộ của Thầy Thích Thông Triệt trong 7 Năm qua và giới thiệu đến hai quyễn sách mới của Thầy Thiền Chủ - Tiến Trình Thành Đạo của Đức Phật và Luận Giãng Vấn Đáp về Thiền và Kiến Thức Thời Đại


Phóng sự Thí nghiệm chụp hình não bộ của Hòa Thượng Thích Thông Triệt

tại Đại học Tuebingen, Đức Quốc tháng 6, 2013

- Trích trong www.tanhkhong.org -