Lễ Tổng Kết Khóa Căn bản 8, tháng 6 năm 2013 tại Chùa Tích Lan - Trung tâm Thiền Phật Giáo Mississauga, Ontario :

 Lễ mừng Khánh Thọ Thầy Thiền Chủ Thích Thông Triệt ngày 16 tháng 2 năm 2013 tại Thiền viện trung ương California