Bài đọc thêm của Khóa đào tạo Huấn luyện viên Khí Công

Tác giả: Thích Thông Triệt

Trích nguồn: www.tanhkhong.org

 Sơ đồ tóm tắt các tư thế Khí Công

Tác giả: Thiền sinh Tánh không

Khi Cong Tanh Khong-revised.pdf Khi Cong Tanh Khong-revised.pdf
Size : 148.213 Kb
Type : pdf

 

DVD Khí Công Căn Bản

DVD Khí Công Căn Bản

Quí vị nào muốn thỉnh DVD Khí Công, xin vào mục DVD & CD đã phát hành trong website của Thiền viện Trung ương : www.tanhkhong.org

http://www.tanhkhong.org/D_1-2_2-114_5-4_6-1_14-2_4-22_17-67_10-DVD+khi+cong_12-3/