TƯỜNG TRÌNH

Buổi họp Đại Hội Đồng thường niên hội viên Hội Thiền Tánh Không Ontario năm 2015

 

Theo điều lệ của hiến chương thành lập Hội, Ban Quản trị Hội Thiền Tánh Không Ontario đã tổ chức buổi họp thường niên của các hội viên để tường trình việc làm của Ban điều hành trong niên khóa 2015 vào ngày Chủ nhật 24 tháng 01 năm 2016, từ 2:30 am đến 4:30 pm tại Chùa Tích Lan - West End Buddhist Temple and Meditation Centre, 3133 Cawthra Road, Mississauga, Ontario, L5A 2X4


Tham dự buổi họp: 28 người hiện diện, gồm 23 hội viên trên 44 tổng số, tức tỷ lệ 52%

Chương trình của buổi họp bao gồm những phần tường trình: 

  • Về những sinh hoạt của Hội trong năm 2015 (có tường trình chi tiết riêng).
  • Tài chánh của Hội trong năm 2015 (có tường trình chi tiết riêng).
  • Sinh hoạt của Thiền viện Tánh Không trung ương 2016.
  • Đề nghị về sinh hoạt và các khóa tu học của Hội trong năm 2016.
  • Đề cử thành viên mới cho Ban quản trị trong niên khóa 2016 - 2018.

Kết quả được ghi nhận về việc đề cử và nhận trách nhiệm cho niên khóa 2016-2018:

  • Thành viên Ban quản trị: Thông Như (Hội trưởng và Ban thông dịch), Như Huyền (Tổng thư ký), Huệ Vân (Ban sách tấn), Trần thị Lý (Ban tu học), Như Anh (Ban tu học).

  • Thành viên Ban điều hành: Thanh Thắng (Thủ quĩ & Ban hộ Niệm/xã hội), Như Hoa (Ban ẩm thực), Tâm Tuệ (Ban kỹ thuật và thông dịch), Như Hà (Ban ấn phẩm), Minh Tâm (Ban tu học), Minh Hải (Ban sách tấn), Võ Thảo (Ban Khí công).

Với sự hứa khả của Ni Sư Thích Nữ Triệt Như và Thầy Thích Không Chiếu, các khóa tu học trong năm 2016 sẽ được tổ chức:

  • Khóa Bát Nhã VI tại Chùa Tích Lan dự kiến tổ chức từ ngày 02 - 09 tháng 7, 2016.
  • Khóa Giảng đại chúng: Chủ đề: "Những bước đầu vào thiền" - dự kiến tổ chức cuối tuần 20-21 tháng 8, 2016 và chủ đề: "Vạn vật đồng nhất thể" - giảng vào cuối tuần 27-28 tháng 8,2016.
Những ý kiến đóng góp của các hội viên và thiền sinh tham dự trong buổi họp rất hữu ích cho phương cách sinh hoạt Hội hàng tháng phù hợp với nhu cầu đa số và việc tổ chức những khóa tu học cần thiết trong niên khóa 2016. 

Buổi họp được kết thúc thành công trong sự đoàn kết và hài hòa, vui vẻ.