Lời Phật dạy:

"...Với tâm định tĩnh,thuần tịnh,trong sáng không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình tĩnh như vậy,Ta dẫn tâm, hướng tâm đến Lậu tận trí. Ta biết như thật: "Đây là khổ", biết như thật: "Đây là Nguyên nhân của khổ",
biết như thật: "Đây là sự Diệt khổ", biết như thật: "Đây là con đường đưa đến diệt khổ", biết như thật: "Đây là những lậu hoặc",biết như thật: "Đây là nguyên nhân của lậu hoặc", biết như thật: "Đây là sự diệt trừ các lậu hoặc", biết như thật:
"Đây là con đường đưa đến sự diệt trừ các lậu hoặc". Nhờ biết như vậy, nhận thức như vậy, tâm của Ta thoát khỏi dục lậu,
thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát như vậy, Ta khởi lên sự hiểu biết:
" Sanh đã diệt, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, sau đời hiện tại không có đời sống nào khác nữa"...

- Trích Đại Kinh Saccaka, Kinh Trung Bộ -

 

..." Lý rốt ráo vốn Không lời, nhưng mượn lời để diễn tả lý. Đại Đạo không hình sắc, nhưng để tiếp xúc với kẻ không tu, nó tự biểu lộ thành hình sắc..."...

Tổ Bồ Đề Đạt Ma

Trích Bài Đọc Thêm "Vô Tâm trong Thiền" của Thầy Thích Thông Triệt

 Kinh Nhất Dạ Hiền Giả

Bhaddekaratta Sutra

(H.T. Thích Minh Châu dịch)

 

Quá khứ không truy tìm

Tương lai không ước vọng.

Quá khứ đã đoạn tận

Tương lai lại chưa đến

Chỉ có pháp hiện tại

Tuệ Quán chính ở đây

Không động không rung chuyển

Biết vậy nên tu tập

Hôm nay nhiệt tâm làm

Ai biết chết ngày mai ?

Không ai điều đình được

Với đại quân thần chết

Trú như vậy nhiệt tâm

Đêm ngày không mệt mỏi

Xứng gọi Nhất Dạ Hiền

Bậc an tịnh trầm lặng.

- Trích Kinh Trung Bộ -

Kinh Bahiya

 

..." Vậy này Bahiya, ông cần phải học tập như sau: "Trong cái thấy, chỉ là cái thấy; trong cái nghe chỉ là cái nghe; trong cái thọ tưởng, chỉ là cái thọ tưởng; trong cái thức tri, chỉ là cái thức tri." Như vậy này Bahiya, ông cần phải học tập. Vì rằng, này Bahiya, nếu với ông, trong cái thấy, chỉ là cái thấy; trong cái nghe chỉ là cái nghe; trong cái thọ tưởng, chỉ là cái thọ tưởng; trong cái thức tri, chỉ là cái thức tri. Do vậy, ông không là chỗ ấy. Vì rằng, này Bahiya, ông không là đời này, không là đời sau, không là đời chặng giữa. Như vậy là đoạn tận khổ đau..."...

- Trích Kinh Bahiya, Kinh Phật Tự Thuyết, Chương 1 Phẩm Bồ Đề, Tiểu Bộ Kinh -