Thầy Thích Thông Triệt

 

Tăng Đoàn Thiền viện Tánh Không California 

Đạo tràng Toronto cử hành LỄ TƯỞNG NIỆM VÀ CẦU SIÊU

CỐ ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH THÔNG TRIỆT Thiền chủ Thiền Tánh Không tại Chùa Tích Lan, Mississauga ngày chủ nhật 29 tháng 12 năm 2019

CHƯƠNG TRÌNH LỄ KỲ SIÊU

Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Thông Triệt  Thiền Chủ Thiền Tánh Không

1929 - 2019

Quí chư Tăng chủ trì buổi lễ cầu an cho quý vị tham dự và lễ kỳ siêu gồm:

1- Sư Dhammo (Chùa Cao Miên, Hamilton)

2- Sư Chao Sưng (Chùa Cao Miên, Hamilton)

3- Sư Chan Sopheap (Chùa Cao Miên, Hamilton)

4- Sư Son, Chang (Chùa Cao Miên, Hamilton)

5- Sư Bhante Saranapala (Chùa Tích Lan)

  • 9:00 am: Chư Tăng Hamilton có mặt để hướng dẫn đạo tràng tổ chức.
  • 9:45 am: Thiền sinh tề tựu ổn định vị trí, tĩnh tâm. 
  • 10:00 am: MC giới thiệu về buổi Lễ và quí chư Tăng an tọa. Nghe hai bài thơ của Thầy Thiền chủ "Kiến tánh" và "Sau đêm ấy đời thay đổi" (nội dung cô đọng về con đường tu tập và chúng ngộ của Thầy Thiền Chủ).
  • 10:10 am: Thỉnh Chư Đại Đức Tăng, khai mở khóa lễ cầu siêu độ để trở tiến Giác Linh Cố Đại Lão Hòa Thượng. Chư Tăng bắt đầu Nghi lễ Kỳ siêu.
  • 11:00 am: Thiền sinh bày tỏ tâm niệm đến giác linh Thầy Thiền Chủ.
  • 11:30 am: Đại diện Hội tri ân chư Tăng và cúng dường. Chư Tăng ban huấn từ. Chụp hình lưu niệm.
  • 12:00: Buổi Lễ hoàn mãn. Cúng dường thọ trai chư Tăng.